Dostawa kamery termowizyjnej, odkurzacza przemysłowego, szorowarek do podłóg w podziale na zadania

2018-11-09 12:57:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa kamery termowizyjnej, odkurzacza przemysłowego, szorowarek do podłóg w podziale na zadania.

Branża: Inne


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 74/ER-4/EZ/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin

   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa kamery termowizyjnej, odkurzacza przemysłowego, szorowarek do podłóg ” w podziale na zadania:
• Zadanie nr 1, pn. „Dostawa kamery termowizyjnej”,
• Zadanie nr 2, pn. „Dostawa odkurzacza przemysłowego”,
• Zadanie nr 3, pn. „Dostawa szorowarek do podłóg”,

wyszczególnionych w formularzach cenowych, stanowiących załączniki nr 2, 2A, 2B do niniejszego zapytania ofertowego.
2.2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych urządzeń. Zamawiający podał przykładowe modele i nazwy producentów spełniające minimalne wymagania techniczne. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, co oznacza, że Wykonawca może zaproponować inne urządzenia, lecz o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.
W takim przypadku Wykonawca dołączy do oferty wykaz zaoferowanych zamienników – załącznik nr 3 dla zadania nr 1, załącznik nr 3A dla zadania nr 2 i załącznik nr 3B dla zadania nr 3.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy urządzenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy – magazyn ul. Słowiańska 8 w Koszalinie]
w asortymencie zgodnym z formularzem cenowym.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.
3.3. Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.4. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce i posiadać deklaracje zgodności.
3.5. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu wszelkie niezbędne do normalnego jego funkcjonowania instrukcje i certyfikaty w języku polskim,
3.6. Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.
3.7. Wykonawca zapewni dla dostarczonego przedmiotu zamówienia, minimum 24 miesiące gwarancji. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.8. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na dostarczony przedmiot zamówienia.
3.9. Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
do 21 dni od daty zawarcia umowy.


5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:
6.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
6.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.


7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.11.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
8.1. W skład oferty muszą wchodzić:
8.1.1. 
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
8.1.2.  Formularz cenowy (wzór druku) - załącznik nr 2, 2A, 2B.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 2.2 zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu, modelu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia) – (wzór druku) – załącznik nr 3 dla zadania nr 1, załącznik nr 3A dla zadania nr 2, załącznik nr 3B dla zadania nr 3.
8.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. WYMAGANIA FORMALNE NA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.1.

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

11. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
           Marek Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

12. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1
lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.         prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A,
75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą
o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
13. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu  ich uzupełnienia będą przekazane
w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie  przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Formularze cenowe (wzory druków) - załączniki nr 2, 2A,2B.
Wykaz zamienników (wzór druku) - załącznik nr 3, 3A, 3B.
Projekt umowy - załącznik nr 4.
Klauzula informacyjna - załącznik nr 5.

ZATWIERDZAM
Prezes Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 09.11.2018 r.

Załączniki:

 • Załacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_1.doc
  (139 KB)
 • Załącznik_nr_2._Zadanie_nr_1_._Formularz_cenowy_2.xls
  (31.5 KB)
 • Załącznik_nr_2A._Zadanie_nr_2_._Formularz_cenowy_.xls
  (31 KB)
 • Załącznik_nr_2B._Zadanie_nr_3_._Formularz_cenowy_.xls
  (31.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Zadanie_nr_1_._Parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (48.5 KB)
 • Załącznik_nr_3A._Zadanie_nr_2_._Parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (46 KB)
 • Załącznik_nr_3B._Zadanie_nr_3_._Parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.doc
  (47 KB)
 • Załącznik_nr_4._Umowa_projekt_.doc.pdf
  (110.88 KB)
 • Załącznik_nr_5._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc1.pdf
  (103.34 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.