Dostawa elektrobębna do głównego taśmociągu nawęglania kotłowni DPM i FUB w Koszalinie

2018-11-05 14:34:39
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa elektrobębna do głównego taśmociągu nawęglania kotłowni DPM i FUB w Koszalinie

Branża: Drobne prace remontowe.


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 73/ER-4/PT/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin

KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
Numer telefonu: 94 347 44 10
Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektrobębna do głównego taśmociągu nawęglania kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.
2.2. Elektrobęben o parametrach:
1.  Średnica elektrobębna  Dn = 650mm,
2.  Szerokość elektrobębna  L=750 mm (  dla taśmy o szerokości 650 mm),
3.  Moc  silnika  20-25  kW, przystosowany do współpracy z przetwornicą częstotliwości (izolowane jedno łożysko),
4.  Zasilanie 3x400 V,
5.  Elektrobęben gumowany: np. typu „Karo" grubość 10mm,
6.  Prędkość  taśmy V=1,3 – 2,0  m/s,
7.  Elektrobęben przeznaczony  do pracy ciągłej, praca na przenośniku taśmociągowym  na poziomie nawęglania kotłowni - zwiększone zapylenie,
8.  Klasa szczelności IP 66, możliwa praca w obu kierunkach.
9.  Materiał: wykonanie standardowe
10. Wyposażenie dodatkowe :
a) blokada mechaniczna,
b) hamulec elektromechaniczny 24VDC/200VDC
c) łożysko z czujnikiem,
d) izolacja klasy H,
e) wejście kablowe kątowe,

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (do drugiego miejsca po przecinku).
3.2. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym również: koszty dostarczenia i wyładunku.
3.3. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi jedną fakturą wystawioną po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego w pkt 3.5 zapytania ofertowego.
Faktura płatna w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.4. Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz wolne od wad prawnych i fizycznych. Rok produkcji 2018.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt ( loco kotłownia FUB ul. Słowiańska 8 w Koszalinie) i wyładować przy ścianie budynku kotłowni od strony głównego wejścia, w godzinach między 7:00 a 14:00 w dni robocze (poniedziałek -piątek).
3.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zabezpieczony przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu wraz z dokumentacją techniczno-ruchową dla dostarczonego urządzenia w języku polskim.
3.7. Na dostarczony przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.10.W skład oferty muszą wchodzić:
3.10.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 3.11.1.
3.11. Do oferty należy dołączyć:
3.11.1.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 21.12.2018r.

5. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:
5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

5.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/złożyć do dnia 15.11.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „ Dostawa elektrobębna ”.


7. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-mailai zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
8.2.
 Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Marek Drzał
telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl

9. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych,
ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

10. ZAŁĄCZNIKI:
 Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
 Projekt umowy - załącznik nr 2.
 Klauzula informacyjna - załącznik nr 3.
 
        ZATWIERDZAM
      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
        /podpis na oryginale/ 
  
Koszalin, dnia 05.11.2018 r.


 

Załączniki:

  • Zalacznik_nr_1._Formularz_ofertowy_2.doc
    (121 KB)
  • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_.doc
    (83.5 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_2.doc
    (103.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.