Dostawa 1 szt. demineralizatora wody dla laboratorium

2018-10-30 12:53:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa 1 szt. demineralizatora wody dla laboratorium.

Branża: Inne


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 72/ER-4/PL/2018/NU/PU
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. demineralizatora wody dla laboratorium.

2.1. Parametry techniczne, jakimi powinien charakteryzować się demineralizator:
a)  Urządzenie musi pracować pod ciśnieniem wody wodociągowej. Zasilanie: woda wodociągowa (przyłącze ½’’)
b)  Stopnie oczyszczania wody: dwustopniowa filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
c)  Wydajność systemu powinna wynosić min. 5 dm3/h.
d)  Przewodnictwo wody zdemineralizowanej powinno być < 0,06 μS/cm.
e)  Szybkość podawania wody oczyszczonej: 1-2 l/min.
f) Woda oczyszczona powinna spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważnej dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
g) Woda oczyszczona będzie stosowana do: analizy instrumentalnej UV-VIS, przygotowywania roztworów buforowych i odczynników, ogólnego mycia i płukania szkła laboratoryjnego.
h)  Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
i)  Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie wraz z automatyką.
j) Punkt poboru wody (druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub równoważnej) zaopatrzony w wylewkę wody demineralizowanej o zasięgu min. 2 m.
k) System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
l) Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku.
m) Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
n) Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów filtrujących).
o) System przeznaczony do zasilania zimną wodą: 4-40ºC.
p) Automatyczne płukanie modułów membranowych.
r) Zasilanie: 230V/50Hz.

2.2. Demineralizator musi być wyposażony w funkcje monitorujące pracę systemu.
Urządzenie wyposażone w automatykę z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym, który powinien posiadać:
a)  Kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją TOUCH Panel.
b) Konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody w jednostkach μS/cm.
c) Zegar wyświetlający datę oraz godzinę.
d) Informację o aktualnym stanie pracy systemu, informację o poziomie napełnienia zbiornika
e) Alarm informujący o wymianie modułu mechaniczno węglowego, prealarm i alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego /sygnalizacja alarmowa graficzna i dźwiękowa/
f) Podgląd terminów serwisowych.
g) Wbudowane złącza RS 232 i USB do komunikacji z komputerem, możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów.
h) Oprogramowanie.
i) Manometr ciśnienia wody zasilającej.
2.3. Urządzenie powinno mieć funkcje zabezpieczające pracę systemu.
a) Przerwanie pracy pomp przy:
 - niskim ciśnieniu wody zasilającej/ brak wody zasilającej - czujnik niskiego ciśnienia
 - pełnym zbiorniku - czujnik wysokiego ciśnienia.
b) Termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO.
c)  Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu.
d) Możliwość autostartu systemu.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wyładować, przenieść i uruchomić przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt.
3.4. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.
3.5. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji oraz zapewnieni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.6. Dla dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu DTR i deklarację zgodności w zakresie bezpieczeństwa pracy sporządzone w języku polskim.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 24.12.2018 r., do laboratorium Zamawiającego położonego przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.


5. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
5.1.W skład oferty muszą wchodzić:
5.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
5.2. Do oferty należy dołączyć:
5.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

6. WYMAGANIA DLA OFERTY:
6.1. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty towarzyszące (np. transport, uruchomienie, montaż, koszty delegacji, itp.).
6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych.
6.4. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone
za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 5.2.1.

7. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
7.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

7.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

8. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
8.1. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 13.11.2018 r., do godz. 13:00,
na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.
8.2. Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie
z dopiskiem „Dostawa demineralizatora wody do laboratorium”.
9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

10. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
      Joanna Siwiela, tel. 94 347 45 74,
      e-mail: joanna.siwiela@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

11. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.

12. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.         prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
       Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
       Projekt umowy - załącznik nr 2.
       Klauzula informacyjna - załącznik nr 3.

 ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski

/podpis na oryginale/

Koszalin, 30.10.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu8.pdf
  (819.59 KB)
 • Załącznik_nr_1.Formularz_ofertowy_13.doc
  (109 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_43.pdf
  (2603.26 KB)
 • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_2.pdf
  (1360.38 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.