Modernizacja kominów kotłowni FUB i DPM – opracowanie dokumentacji technicznych zwężek w podziale na zadania

2018-10-29 09:54:52
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Modernizacja kotłowni FUB i DPM - opracowanie dokumentacji technicznych zwężek w podziale na zadania.

Branża: Projektowanie kotłowni


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 71/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Modernizacja kominów kotłowni FUB i DPM – opracowanie dokumentacji technicznych zwężek w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Projekt zwężki dla komina 120 m na kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie”.
Zadanie nr 2, pn. „Projekt zwężki dla komina 120 m na kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie”.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
7. Termin zakończenia etapu I dla zadania nr 1 i 2: do 30 dni od daty zawarcia umowy.
8. Termin zakończenia etapu II dla zadania nr 1 i 2: od daty zawarcia umowy do dnia 15.02.2019 r.
9. Termin zakończenia etapu III:
1) dla Zadania nr 1: do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie później jednak niż do dnia 01.10.2020 r.
2) dla Zadania nr 2: do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, nie później jednak niż do dnia 01.10.2020 r.


10. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
10.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
10.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 10.2):
10.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym projektantem do zaprojektowania zwężki, posiadającego:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.          w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.
     i
b) doświadczenie w projektowaniu, co najmniej jednej zwężki w technologii TWS lub komina o wys. minimalnej 60m. 

Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w atr. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
11. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
11.1.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
11.2.  Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo - kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 10.2.1 lit a oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
11.3. Wykaz projektów wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, wysokość obiektu, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
11.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
11.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
13. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena dla poszczególnych zadań.
13.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę dla poszczególnych zadań.

14. Oferty należy przesłać/składać do dnia 09.11.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.
15. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.11.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
16. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
17. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
      Wanda Michalak tel. 94 347 44 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach budowlanych:
        Marek Smarul tel. 94 347 44 92; kom. 691 027 565; e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl;
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00
3) w sprawach technologicznych:
       Adam Mielniczek tel. 94 447 44 61; kom. 607 351 691;
       e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
           
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 26.10.2018 r.

 


Załączniki:

 • SIWZ.doc2.pdf
  (279.99 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy__1.doc
  (232 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_42.pdf
  (4180.93 KB)
 • Załącznik_nr_3.Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_1.doc
  (198.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób_6.doc
  (95 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_wykonanych_usług_.doc
  (101 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dot_._przesłanek_wykluczenia_.doc
  (207.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Zadanie_nr_1_._Wytyczne_do_projektowania_.pdf
  (3503.64 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Zadanie_nr_2_._Wytyczne_do_projektowania_.pdf
  (3741.2 KB)
 • Załącznik_nr_8._Zadanie_nr_1_.Plan_sytuacyjny_komin_FUB_.pdf
  (1328.85 KB)
 • Załącznik_nr_8a._Zadanie_nr_2_._Plan_sytuacyjny_komin_DPM_.pdf
  (564.49 KB)
 • Załącznik_nr_9._Klauzula_informacyjna_.pdf
  (776.99 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.