Wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

2018-04-13 11:37:11
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Wykonawstwo kotłowni

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 24/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni  ul. Słowackiego 30 w Sianowie.
 
1.1. Przedmiot zamówienia dla kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A obejmuje wykonanie remontu oburzy kotłów WR 25 nr 6, 7 oraz kotła WR 10 nr 4,  dla kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 obejmuje wykonanie remontu obmurzy kotła WR 25 nr 6, 7  w zakresie:
-  wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków ścian w komorze paleniskowej kotła betonem ogniotrwałym BOS 145,
-  wykonanie  napraw i uzupełnienie  ubytków w lejach odżużlania betonem ogniotrwałym BOS 145,
-  wykonanie napraw i uzupełnienie ubytków w stropie kotła, sklepieniu przednim  oraz drzwiczkach włazowych i kontrolnych, betonem ogniotrwałym BOS 145,
-  spoinowanie murów zaprawą szamotową,
-  uzupełnienie izolacji ze sznura skręcanego termoizolacyjnego ścian przy kolektorach na poziomie rusztu kotła,
-  dostawa niezbędnych materiałów i sprzętu na teren prowadzonych prac,
-  wykonanie, montaż i demontaż  rusztowań umożliwiających wykonanie remontu obmurza,
-  uprzątnięcie rejonu po zakończeniu prac remontowych.
 
Rozliczenie powyższych prac nastąpi kosztorysami powykonawczymi, odrębnie dla każdego kotła.
 
1.2. Przedmiot zamówienia dla kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie, obejmuje uzupełnienie  ubytków betonem ogniotrwałym BOS 145 obmurówki w komorze paleniskowej kotła KRm 2,33 nr 2.
 
Rozliczenie powyższych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym.
 
1.3. Szczegółowe zakresy prac na poszczególnych kotłach zostaną ustalone z Zamawiającym podczas przeglądu kotłów w trakcie przekazywania placu budowy.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5. Termin wykonania zamówienia:
5.1. Remont obmurzy kotłów WR 25 nr 6, 7 oraz WR 10 nr 4 w kotłowni DPM:
       od dnia 04.06.2018  do dnia 10.07.2018 r.
       Realizacja prac na poszczególnych kotłach sukcesywnie kolejno - po zakończeniu prac na kotle poprzednim.
5.2. Remont obmurzy kotłów WR 25 nr 6, 7 w kotłowni FUB:
       od dnia 02.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
       Realizacja prac na poszczególnych kotłach sukcesywnie kolejno - po zakończeniu prac na kotle poprzednim.
5.3. Remont obmurza kotła KRm 2,33 w kotłowni w Sianowie:
       od dnia 02.07.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, prace polegające na remoncie obmurzy kotłów wodnych lub parowych, o wartości łącznej minimum 30 000,00 zł netto.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem zakresu prac, typu kotła, ich wartości, terminu wykonania i adresu Zamawiającego.
Uwaga: do wykazu należy dołączyć dokumenty (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie prace zostały wykonane z należytą starannością.
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.3 oraz 7.4, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Kryterium oceny ofert: najwyższa liczba przyznanych punktów.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.

10. Oferty należy przesłać/składać do dnia 27.04.2018 r. do godz. 13:00.

11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.04.2018 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 

12. Termin związania ofertą:
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

13. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
      1)  w sprawach formalnych:
           Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
           e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
      2)  w sprawach technicznych:
           Adam Mielniczek, tel. 94 344 61 10 lub tel. kom. 607 351 691;
           e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
           Marek Drzał, tel. 94 345 53 10 lub tel. kom. 693 541 164;
           e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
           od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”.    
 
CZŁONEK Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.04.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ65.pdf
  (10074.96 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_68.doc
  (125.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_29.pdf
  (469.02 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_24.doc
  (100.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_prac_.doc
  (104.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_2.doc
  (105 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.