Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5 po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.

2018-04-11 10:03:45
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Kontrole i ekspertyzy

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamówienie nr 19/ER-4/PT/2018/NU/PU
 
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
 
1.   ZAMAWIAJĄCY:
      1.1.Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
      ul. Łużycka 25A
      75-111 Koszalin
      KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
      godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
      Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
 
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5  po modernizacji w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW. Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie. Zakres  usługi obejmuje:
2.1.1. Sprawdzenia osiągania przez kocioł sprawności cieplnej dla obciążeń: 
         a) 50 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         b) 80 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         c) 100 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         d) dla wydajności maksymalnej chwilowej w wysokości 14,8 MW.
 2.1.2. Sprawdzenia osiągania przez kocioł  parametrów: 
         a) wydajności minimalnej 5 MW,
         b) wydajności nominalnej 11,63 MW,
         c) dla wydajności maksymalnej chwilowej w wysokości 14,8 MW.
2.1.3. Wyznaczenie  wielkości emisji zanieczyszczeń w spalinach (przy zawartości tlenu 6% w spalinach), tj. zawartości S02, CO, NOx za kotłem oraz wielkości emisji pyłu w spalinach za odpylaczami dla wydajności:
         a) minimalnej 5 MW,
         b) 50 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         c) 80 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         d) 100 % wydajności nominalnej(11,63 MW),
         e) dla wydajności maksymalnej chwilowej w wysokości 14,8 MW.
2.1.4. Wykonanie analizy próbek węgla, żużla, popiołu.
2.1.5. Wykonanie wszelkich innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2.1.6. Opracowanie sprawozdania zawierającego ocenę dotrzymania przez kocioł gwarantowanych parametrów pomodernizacyjnych zawartych w umowie z Wykonawcą kotła.
2.2. Celem pomiarów będzie wyznaczenie sprawności brutto kotła oraz wyznaczenie poszczególnych strat cieplnych oraz opracowanie wniosków odnośnie pracy zmodernizowanego kotła.
2.3.W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania pomiarów energetycznych  zgodnie z normą PN-EN 12952-15 , pomiarów emisji gazów i pyłów zgodnie z metodami referencyjnymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U nr 206 poz. 1291), przez laboratorium akredytowane.
b) celem porównania i oceny wyników pracy kotła w następstwie dokonanej modernizacji - dokonania odpowiedniego przeliczenia uzyskanych wyników dla zakresu parametrów paliwa zawartych w umowie z Wykonawcą modernizacji kotła.
c) przekazania Zamawiającemu sprawozdania z audytu energetycznego kotła w ilości 3 egz.
2.4. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia paliwa (miał węglowy):
-  Węgiel do celów energetycznych luzem - zgodnie z PN-82/G-97002.
-  Typ węgla wg PN-82/G-97002 - 31 lub 32
- Sortyment wg PN-82/G-97001 - MII
 • wartość opałowa w stanie roboczym                                         22500 - 23 999 kJ/kg
 • zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym                       max. 15 %
 • zawartość popiołu w stanie roboczym                                       max. 15 %
 • zawartość siarki w stanie roboczym                                          max. 0,6 %
 • zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym    min. 28 %
 • granulacja                                                                                  0-20 mm
 • zawartość podziarna (0-1 mm)                                                  max 30 %
 • liczba RI                                                                                     5 ÷ 40 
 • temperatura mięknięcia popiołu                                                min. 1100 oC
 • temperatura topnienia popiołu                                                   min. 1300 oC
 
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi objętej niniejszym przedmiotem zamówienia z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, postanowieniami zapytania ofertowego i projektu umowy, przepisami prawa mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w tym przepisami ochrony środowiska, przepisami Kodeksu Cywilnego oraz zasadami BHP, etyki zawodowej, ponosząc pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia tych przepisów.
3.2.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi jedną fakturą, zgodnie
z poniższymi warunkami płatności:
a) Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu audytu energetycznego kotła i przekazaniu Zamawiającemu sprawozdania z wykonanego audytu na podstawie protokołu odbioru prac, stanowiących przedmiot zamówienia,
b) Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za fakturę w formie przelewu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a) rozpoczęcie audytu  energetycznego kotła: od dnia 04.06.2018 r.
b) zakończenie audytu energetycznego kotła i przekazanie pisemnego sprawozdania z  wykonanego audytu: do dnia 10.07.2018 r.
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania audytu energetycznego kotła, spowodowaną późniejszym zakończeniem modernizacji kotła lub brakiem warunków atmosferycznych umożliwiających pracę kotła przy założonych obciążeniach cieplnych. Zmiana terminu z pkt a) i b) może nastąpić wyłącznie w formie stosownego aneksu do umowy.
 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 audyty energetyczne kotła typu WR.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) - załącznik nr 3.
 
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1.W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Dokument wskazany w pkt 6.
 
8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
 
9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
9.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
 
10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1.Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 26.04.2018 r., do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.
10.2.Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Wykonanie audytu energetycznego - sprawdzającego kotła WR 25 nr 5  Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.”
 
11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
 
12.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
       1) Adam Mielniczek
           telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
          e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
 
       2) Marek Drzał
           telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
           e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
 
13. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
 
14.  KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
·         jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
·         posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
·         podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
15.  ZAŁĄCZNIKI:
     Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
     Projekt umowy - załącznik nr 2.
     Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 3.
 
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 11.04.2018 r.

Załączniki:

 • 2._UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu_1.pdf
  (699.3 KB)
 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu2.pdf
  (1147.94 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_67.doc
  (119.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_28.pdf
  (517.91 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_dostaw_.doc
  (100 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.