Dostawa materiałów budowlanych i farb

2018-04-06 10:19:36
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów budowlanych i farb

Branża: Dostawy płynów, preparatów, farb i betonu.


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr: 22/ER-4/EZ/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone
w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o.
w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych i farb, wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca w wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczy materiały budowlane i farby na poszczególne (odrębne) zlecenia Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - Koszalin], w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia faxem lub drogą elektroniczną zamówienia u Wykonawcy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku.
2) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały budowlane i farby w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu.
3) Przedstawione w ofercie ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. koszty dostarczenia, wyładunku i wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
4) Wszystkie materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
5)  Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dostarczył na wezwanie Zamawiającego atesty, certyfikaty lub karty charakterystyki na materiały stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
6) Dostarczane materiały muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, w pierwszym gatunku i wolne od wad prawnych i fizycznych.
7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczone materiały, na okres nie krótszy niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów, z zastrzeżeniem, że nie może on wynosić mniej niż 12 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości kupowanych materiałów budowlanych i farb w poszczególnych asortymentach, w granicach łącznej ceny ofertowej.
9) Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nie będą podlegały zmianom przez cały czas trwania umowy.

10) Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie do daty podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.

Wskazane w formularzu cenowym (załącznik nr 2)  ilości asortymentowe są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu mniejszej ilości asortymentowej niż podane, bez możliwości roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
5.1.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.04.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

7. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.1.2.  Formularz cenowy – (wzór druku) – załącznik nr 2.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Czesław Wojciechowski, tel. 94-34-74-583,
e-mail: czeslaw.wojciechowski@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
 Formularz cenowy (wzór druku) – załączniki nr 2.
 Projekt umowy – załącznik nr 3.
                                                       
        ZATWIERDZAM
        CZŁONEK ZARZADU
        mgr inż. Jacek Cybulski
        /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 6.04.1018

Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_66.doc
    (216.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_7.xls
    (53.5 KB)
  • Załacznik_nr_3._Umowa_projekt_.pdf
    (2975.21 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.