Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania

2018-05-14 14:37:07
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania:

Branża: Dostawy urządzeń ciepłowniczych

~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr: 27A/ER-4/EZ/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
 1.1. Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
         ul. Łużycka 25A
         75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
  1.2. Kontakt telefoniczny:
   Numer telefonu: 94 347 44 10
   Numer faksu: 94 347 44 11
  1.3. Kontakt elektroniczny:
   Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
   Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Dostawa krążników gładkich”
Zadanie nr 2, pn. „Dostawa krążników pierścieniowych, o średnicy rury 51mm”,
Zadanie nr 3, pn. „Dostawa krążników tarczowych, o średnicy rury 51mm ”
Zadanie nr 4, pn. „Dostawa krążników do wagi”
Zadanie nr 5, pn. „Dostawa krążników kierunkowych”,

wyszczególnionych w formularzach cenowych, stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego ( dla zadania nr 1 – załącznik nr 2; dla zadania nr 2 – załącznik nr 2a; dla zadania nr 3 – załącznik nr 2b; dla zadania nr 4 – załącznik nr 2c; dla zadania nr 5 – załącznik nr 2d).

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
3.2.1. Wykonawca w wykonaniu przedmiotu zamówienia dostarczy krążniki w miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - Koszalin], w asortymencie zgodnym
z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.
3.2.2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wyładować i wnieść na swój koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.2.3. Wszystkie materiały i wyroby muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty, wymagane prawem i być dopuszczone do obrotu handlowego w Polsce.
3.2.4. Na dostarczone krążniki zostanie udzielona minimum 12 miesięczna gwarancja producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od chwili dostawy materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.2.5. Wraz z dostawą, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną oraz deklarację zgodności.
3.2.6. Termin wykonania zamówienia: do 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, to znaczy na poszczególne zadania.
Oferty nieposiadające całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostaną odrzucone.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:
5.1.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
5.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.

6. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.05.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

7. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
7.1.2.  Formularze cenowe – (wzór druku) – załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone  pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
8. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa
w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
9.1.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Marek Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

12. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
 Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
 Formularze cenowe (wzór druku) – załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d.
 Projekt umowy – załącznik nr 3.
  
ZATWIERDZAM
PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 14.05.2018 r.               

Załączniki:

 • UWAGA_Odpowiedź_na_zapytanie_i_zmiany_w_formularzach_cenowych.pdf
  (720.55 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_75.doc
  (234 KB)
 • Załącznik_nr_2._Zadanie_nr_1_._Formularz_cenowy_po_zmianie_.xls
  (49 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Zadanie_nr_2_._Formularz_cenowy_po_zmianie_.xls
  (53.5 KB)
 • Załącznik_nr_2b._Zadanie_nr_3_._Formularz_cenowy_1.xls
  (53 KB)
 • Załącznik_nr_2c._Zadanie_nr_4_._Formularz_cenowy_1.xls
  (52.5 KB)
 • Załącznik_nr_2d._Zadanie_nr_5_._Formularz_cenowy_1.xls
  (93 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_13.pdf
  (2760.84 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.