Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.

2017-10-09 14:47:11
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Wykonawstwo sieci

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 75/MR-4/PT/2017/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowego Bokaro ul. Gnieźnieńska dz. 137/2, 137/3, 29 obr. Nr 0026 o parametrach: 2 x 48,3/110 L = 54,0 m.”
Zadanie nr 2, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku „B” ul. Zwycięstwa 109 dz. 196/6 obr.0020 o parametrach: 2x88,9/160 L=17 m, 2x48,3/110 L=3,7 m.”
Zadanie nr 3, pn. „Budowy przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów od punktu „A” do budynku ul. Odrodzenia 13 w Koszalinie (II - etap realizacji) dz. 655/1, 655/2, 655/4 obr. nr 0020, o parametrach 2xdn76,1/140, L= 30,18m i 2x48,3/110, L=3,30 m.”


2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Zadanie nr 1: do 40 dni od daty zawarcia umowy.
    Zadanie nr 2: do 40 dni od daty zawarcia umowy.
    Zadanie nr 3: do 40 dni od daty zawarcia umowy.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

7.1.  Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej - 2xDn 76,1/140mm i długości minimum 30,00 mb, każda.
2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (sieci cieplne), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub/i realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż 80 000,00 zł (netto).

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę.

10. Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.10.2017r. do godz. 13:00 na adres zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.

11. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.10.2017 r. do godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
13.1.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
    Jan Stankiewicz tel. 94 347 44 43; e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl    
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00,
2) w sprawach technicznych:
    Adam Mielniczek tel. 94 347 44 61; e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
10.10.2017 r.

Załączniki:

 • SIWZ39.pdf
  (204.44 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_30.doc
  (95.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_15.pdf
  (101.92 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postępowaniu_4.doc
  (104.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_11.doc
  (105 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_7.doc
  (103 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_13.doc
  (109.5 KB)
 • Załącznik_nr_18._Wykaz_zamienników_.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_15._Przedmiar_robót_Odrodzenia_.pdf
  (947.36 KB)
 • Załączniki_od_nr_7_do_nr_17.zip
  (50396.96 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.