Świadczenie usług pomocniczych IT przez 3 lata w podziale na zadania

2017-10-03 15:07:28
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Świadczenie usług pomocniczych IT przez 3 lata w podziale na zadania

Branża: Branża informatyczna


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 71/MR-4/MI/2017/NU/PU


Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług pomocniczych IT przez 3 lata w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Świadczenie usług serwisu i konserwacji sprzętu komputerowego połączonej z audytem oprogramowania oraz prace instalacyjne w zakresie sieci komputerowej”.
Zadanie 2, pn. „Świadczenie usług przeglądów systemów monitoringu środowiska w pomieszczeniach technicznych IT”.

Zadanie 3, pn. „Świadczenie usług przeglądów centralnych zasilaczy UPS o mocy 10 – 30 kVA”.

Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

Zadanie 1:
1. Konserwacji podlegają: komputery stacjonarne PC (tradycyjne i All-in-One), laptopy, monitory LCD, drukarki laserowe i atramentowe (A4 i A3) oraz zasilacze UPS do 1 kVA.
2. Serwisowi podlegają drukarki laserowe i atramentowe (A4 i A3).
3. Oferta powinna obejmować wszystkie rodzaje sprzętu wymienione w formularzu cenowym – załącznik nr 2.
4. Konserwacja dwa razy w roku: w okresie wiosennym i jesiennym.
5. Audyt oprogramowania należy wykonać, co drugą konserwację sprzętu, tj. konserwacji wiosennej towarzyszy audyt oprogramowania, zaś jesienią wykonywana jest tylko konserwacja. Skanowanie komputerów (jako część audytu oprogramowania) należy wykonać w tym samym czasie, co konserwację.
6. Konserwacja obejmuje, co najmniej czyszczenie obudów, ekranów, przedmuchanie wnętrza komputerów PC i drukarek, przedmuchanie zasilaczy, radiatorów i wentylatorów, czyszczenie klawiatur, myszy i przewodów.
7. Audyt obejmuje sprawdzenie oprogramowania zainstalowanego w komputerach, porównanie z listami oprogramowania dopuszczonego dla danego komputera, weryfikacja atrybutów autentyczności (faktury, nośniki, certyfikaty, itp.).
8. Zamawiający nie dopuszcza instalowania oprogramowania na swoich komputerach na potrzeby audytu.
9. Serwis należy prowadzić według następującej procedury: zgłoszenie awarii pisemnie przez Zamawiającego, pobranie sprzętu do naprawy (maks. 1 dzień roboczy), diagnoza awarii i wycena naprawy (maks. 2 dni robocze), pisemna akceptacja kosztów naprawy przez Zamawiającego, naprawa sprzętu (maks. 2 dni robocze, w uzasadnionych przypadkach – 5 dni roboczych) i zwrot do Zamawiającego.
10. Prace instalacyjne w zakresie sieci komputerowej obejmują dostarczenie niezbędnych materiałów i ich montaż, np. położenie odcinka sieci, instalacja szafki dystrybucyjnej czy zasilenie szafki z pobliskiej rozdzielni elektrycznej. Prace te będą każdorazowo zlecane przez Zamawiającego i wykonywane dopiero po akceptacji przez niego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę.
11. Świadczenie usług we wszystkich obiektach na terenie Koszalina, w których Zamawiający ma swój sprzęt komputerowy.
12. Wykonawca dostarczy części zamienne niezbędne do naprawy. Dostarczone części zamienne powinny być objęte standardową gwarancją producenta, a w przypadku, gdy części zamienne nie będą objęte standardową gwarancją producenta, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpocznie się w dniu następnym po zwrocie naprawionego sprzętu do Zamawiającego.
13. Utylizacja zużytych części na koszt Wykonawcy.
14. Zamawiający wymaga, aby poszczególne naprawy były wykonane wg cen ryczałtowych, niezależnie od ilości godzin, jaką zajmie Wykonawcy naprawa sprzętu, ewentualnie różne dla poszczególnych typów drukarek (laserowa i atramentowa).
15. Koszty związane z dojazdami pracowników Wykonawcy, utylizacją części, materiałami i środkami czyszczącymi oraz inne, należy wkalkulować w ceny usług.
16. Oferowane ceny jednostkowe dla sprzętu objętego konserwacją/audytem i serwisem należy wpisać do tabeli w formularzu cenowym dla zadania nr 1.
17. Do oferty należy dołączyć procedury konserwacji sprzętu komputerowego i audytu oprogramowania.
18. Jeżeli zlecenie dotyczące prac instalacyjnych będzie obejmowało branżę elektryczną, to Wykonawca zobowiązany będzie wykonywać te prace przy udziale osoby posiadającej uprawnienia elektryczne eksploatacyjne i dozorowe do 1 kV. W takim przypadku Wykonawca przed przystąpieniem do prac instalacyjnych będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kserokopii takich uprawnień osoby, która będzie wykonywała te prace.

Zadanie 2:
1. Zamawiający posiada dwie instalacje Systemu Monitoringu Infrastruktury Technicznej (SCS Win) produkcji Electronic Power and Market Sp. z o.o.
2. Systemy zainstalowane są w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Koszalina, w biurowcach Zamawiającego i monitorują serwerownie i pomieszczenia centralnych zasilaczy UPS.
3. Zakres monitoringu: temperatura powietrza i wilgotność w pomieszczeniach i szafach, wyciek wody, praca centralnych zasilaczy UPS.
4. Kontrolery informują o zdarzeniach wiadomościami SMS i sygnałem dźwiękowym.
5. Przeglądy będą wykonywane raz w roku, w okresie wiosennym.
6. Każdy przegląd winien obejmować, co najmniej: sprawdzenie połączeń przewodowych i obustronnej komunikacji CN – kontrolery, sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych i generowania alarmów, konserwacja detektorów wycieku wody, sprawdzenie poprawności wysyłanych komunikatów SMS.
7. Cena ofertowa musi obejmować koszty dojazdów oraz prace na obiektach.
8. Części zamienne i naprawy będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
9. Wykonawca dostarczy części zamienne niezbędne do naprawy. Dostarczone części zamienne powinny być objęte standardową gwarancją producenta, a w przypadku, gdy części zamienne nie będą objęte standardową gwarancją producenta, Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpocznie się w dniu następnym po dokonaniu naprawy.

Zadanie 3:
1. 
Zamawiający posiada dwie instalacje zasilaczy UPS firmy Socomec Sicon, typu Masterys: w pierwszej pracują dwa zasilacze, 10 i 30 kVA, w drugiej jeden 15 kVA.
2. Zasilacze są w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Koszalina, w biurowcach Zamawiającego i zasilają lokalne instalacje IT.
3. Przeglądy będą wykonywane dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.
4. Każdy przegląd winien obejmować co najmniej: czyszczenie wnętrza, sprawdzenie okablowania wewnętrznego i zewnętrznego, sprawdzenie akumulatorów, diagnostyka urządzenia, pomiary, regulację i kalibrację oraz testowanie zasilacza.
5. Cena ofertowa musi obejmować koszty dojazdów oraz prace na obiektach.
6. Części zamienne i naprawy będą rozliczane na podstawie odrębnych zleceń.
7. Wykonawca dostarczy części zamienne niezbędne do naprawy. Dostarczone części zamienne powinny być objęte standardową gwarancją producenta, a w przypadku, gdy części zamienne nie będą objęte standardową gwarancją producenta, Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji, której bieg rozpocznie się w dniu następnym po dokonaniu naprawy.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
3.1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.3.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
4.1. Umowy zostaną zawarte na okres 36 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
4.2.  Na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa.
4.3.  Pierwsza konserwacja sprzętu komputerowego i pierwszy przegląd zasilaczy UPS odbędzie się jesienią 2017 r., zaś pierwszy przegląd systemu monitoringu środowiska
– wiosną 2018 r.
4.4.  Rozliczanie będzie następowało na podstawie faktur, wystawianych po każdej zakończonej i odebranej protokolarnie konserwacji, naprawie serwisowej, pracy instalacyjnej i przeglądzie.
Termin płatności – 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące  zdolności technicznej i zawodowej.
5.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1.  W zakresie zadania nr 1 Zamawiający dopuszcza jedynie Wykonawców, którzy wdrożyli i utrzymują Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001.
2.  W zakresie zadania nr 2 Zamawiający dopuszcza jedynie producenta systemu określonego w pkt 1 zadania nr 2 i Wykonawców będących autoryzowanym serwisem tego systemu.
3.  W zakresie zadania nr 3 Zamawiający dopuszcza jedynie Wykonawców posiadających status partnera producenta zasilaczy, wskazanych w pkt 1 zadania nr 3 (przedstawicielstwo na Polskę) lub autoryzowane serwisy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty, ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) – załącznik nr 4.
6.2.  Dla zadania nr 1:
aktualny certyfikat wdrożenia i utrzymywania ZSZ, zgodnego z normą wymaganą przez  Zamawiającego,
6.3. Dla zadania nr 2:
dokument potwierdzający status autoryzowanego serwisu producenta systemu monitoringu środowiskowego, eksploatowanego przez Zamawiającego (nie dotyczy samego producenta).
6.4.  Dla zadania nr 3:
dokument potwierdzający status partnera producenta zasilaczy UPS (przedstawicielstwo na Polskę) lub status autoryzowanego serwisu producenta zasilaczy UPS, eksploatowanych przez Zamawiającego.

7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1. Formularz oferty (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.1.2. Formularz cenowy (zadanie nr 1)(wzór druku) - załącznik nr 2.
7.2.  Do oferty należy dołączyć:
7.2.1.  Procedury konserwacji sprzętu komputerowego i audytu oprogramowania.
7.2.2. Odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.3.  Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych  dokument.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na  ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.4. Oferta powinna być podpisana, a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.3
7.2.5. Oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt 6.
 Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10,
w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Świadczenie usług pomocniczych IT przez 3 lata w podziale na zadania. Zadanie nr ……”.

8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
8.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.
9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
Kryterium oceny ofert:
1. Dla zadania nr 1 kryterium wyboru stanowi cena, uzyskana z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2, wpisana w poz. 1 formularza ofertowego.
2. Dla zadania nr 2 i 3 kryterium wyboru stanowi cena jednego przeglądu, wpisana w poz. 2 i 3 formularza ofertowego.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 17.10.2017 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WNOSZENIA OFERT WSPÓLNYCH:
11.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
11.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
11.2.1.  Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez członków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 11.2.2.
11.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
11.2.3.  Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
11.2.4.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.
12. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
12.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
12.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Krzysztof Glinka, tel. 605-686-029, e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl
13. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
13.1. Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
13.2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
13.3. Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie
z pkt 7.22 regulaminu.
13.4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
14. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZAŁĄCZNIKI:
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Formularz cenowy (zadanie nr 1) (wzór druku) - załącznik nr 2.
Projekty umów - załącznik nr 3, 3a, 3b.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) - załącznik nr 4.
    
 Zatwierdzam
        CZŁONEK ZARZĄDU
        Adam Wyszomirski
        /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 3.10.2017 r.
        

Załączniki:

 • Załącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc
  (90 KB)
 • Załącznik_nr_2._Zadanie_nr_1_._Formularz_cenowy_.doc
  (63 KB)
 • Załącznik_nr_3._Zadanie_nr_1_._Umowa_projekt_1.pdf
  (5865.46 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umowy-_Zadanie_1._Wykaz_cen_jedn_.doc
  (44.5 KB)
 • Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Zadanie_nr_1._Proc_._kons_._i_audytu_.doc
  (32.5 KB)
 • Załącznik_nr_3_do_umowy._Zadanie_nr_1_.Zbiorczy_prot_._konser_.doc
  (120 KB)
 • Załącznik_nr_4_do_umowy._Zadanie_1_._Protokół_awarii_.doc
  (102 KB)
 • Załącznik_nr_5_do_umowy._Zadanie_1_._Wykaz_lokalizacji_.doc
  (41.5 KB)
 • Załącznik_nr_6_-_Zadanie_1.Protokół_odb_._prac_inst_._.doc
  (41.5 KB)
 • Załącznik_nr_3a._zadanie_nr_2_._Umowa_projekt_.pdf
  (3256.79 KB)
 • Załącznik_nr_3b._zadanie_nr_3_._Umowa_projekt_.pdf
  (3849.02 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_speł_._war_._udziału_w_post_.doc
  (99.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.