Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania.

2017-09-28 13:17:17
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na 2 zadania.

Branża: Biegły rewident

Zamówienie nr 70/MR-4/FK/2017/NU/PU

ZAPYTANIE OFERTOWE


Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny:
 Numer telefonu: 94 347 44 10
 Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny:
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1. Przedmiot zamówienia dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017,
Zadanie nr 2 pn. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018,

zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.).

2.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.2.1. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić wszelkie czynności badania dokumentów w siedzibie Zamawiającego przez okres minimum 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), osobno dla każdego zadania.
2.2.2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyczerpujących wskazówek, informacji i wyjaśnień w trakcie badania, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego.
2.2.3. Wykonawca jest zobowiązany zadeklarować dyspozycyjność wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu.
2.2.4. Wykonawca jest zobowiązany zakończyć badania zgodnie z harmonogramami (załączniki nr 1 i 2 do umowy) oraz przedłożyć pisemne sprawozdanie z badania w ciągu 14 dni od daty zakończenia badania w czterech egzemplarzach.
2.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.5.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych u Wykonawcy na umowę zlecenia lub o dzieło.

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie nr 1: do dnia 2 marca 2018 roku,
Zadanie nr 2: do dnia 4 marca 2019 roku.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
4.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.1.2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.1.4. Nie są przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani ich upadłość nie została ogłoszona, nie są poddani procesowi likwidacyjnemu, a ich sprawy nie są objęte zarządzaniem komisarycznym lub sądowym.
4.1.5. Nie zalegają z uiszczeniem podatków oraz opłat i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.1.6. W stosunku do podmiotu, który reprezentują, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
4.1.7. Nie wykonywali czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

4.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
4.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych i spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

4.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że:
4.2.2.1. Przeprowadził badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, w co najmniej trzech spółkach kapitałowych o obrotach przekraczających 25 mln zł rocznie i kapitale powyżej 30 000,00 zł, w tym w co najmniej jednej spółce stosującej MSR.

4.2.2.2. Dysponuje osobami, które będą wykonywały przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2, z których co najmniej jedna posiada uprawnienia biegłego rewidenta i spełnia warunki określone w art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). Każda osoba, która spełnia powyższe wymagania i będzie wykonywała niniejsze zamówienie, tj. w kolumnie nr 4 wykazu osób - załącznik nr 5 zostanie jej przypisana funkcja biegłego rewidenta, jest zobowiązana wykazać w ramach doświadczenia zawodowego, że przeprowadziła badania sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres jej działalności jest krótszy - w tym okresie, w co najmniej trzech spółkach kapitałowych o obrotach przekraczających 25 mln zł rocznie i kapitale powyżej 30 000,00 zł, w tym w co najmniej jednej spółce stosującej MSR.

4.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (Dz. U. Nr 205 poz. 1583).
W przypadku zmiany przepisów w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z przepisów wydanych na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089).

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie dokumentów i oświadczeń, jakich żąda w pkt 5. 

5. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) - załącznik nr 3.
5.2. Zaświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisaniu Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
5.3. Wykaz przeprowadzonych przez Wykonawcę badań sprawozdań finansowych, z wyszczególnieniem usługi, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - nie ma obowiązku przedkładania dokumentu wystawionego przez Zamawiającego, tj. MEC Spółka z o. o. w Koszalinie, jeżeli wskazany został w wykazie (wzór druku) - załącznik nr 4.
5.4. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie wraz z informacjami na temat ich uprawnień zawodowych oraz funkcji pełnionej przy realizacji zamówienia, a także z podaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym tj. określenie rodzaju umowy łączącej Wykonawcę z osobami, które będą wykonywały zamówienie (wzór druku) - załącznik nr 5.
5.5. Uprawnienia biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego.
5.6. Wykaz badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych przez osoby, które będą wykonywały zamówienie jako biegli (dot. załącznika nr 5, kolumna nr 4) wraz z dokumentami wystawionymi przez podmioty, dla których były przeprowadzone badania zawarte w wykazie. Dokumenty te powinny zawierać potwierdzenie przeprowadzenia badania przez osoby podane w wykazie - z wyszczególnieniem w dokumentach imion i nazwisk biegłych rewidentów - nie ma obowiązku przedkładania dokumentu wystawionego przez Zamawiającego, tj. MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, jeżeli wskazany został w wykazie (wzór druku) - załącznik nr 6.
5.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia muszą być ważne w dniu składania ofert.
W przypadku, gdy termin ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia dołączonych do oferty kończy się wcześniej niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, jest zobowiązany najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem utraty ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, do przedłożenia kserokopii opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż wymagania punktu 4.2.3 zapytania ofertowego, na okres obejmujący realizację zamówienia.
W przypadku, gdy z dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia OC nie wynika wprost, że zostały one opłacone, Wykonawca jest obowiązany dołączyć dodatkowo dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia OC (np. kserokopię KP ubezpieczyciela lub kserokopię przelewu Wykonawcy).

6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. W skład oferty musi wchodzić:

6.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
6.2. Do oferty należy dołączyć:
6.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument) przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
6.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 5.
6.2.3. Deklarację dyspozycyjności wobec Zamawiającego przejawiającą się w uczestniczeniu w pracach przygotowawczych do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec danego roku obrachunkowego oraz przystąpienie do badania niezwłocznie po ich zamknięciu (wzór druku) - załącznik nr 7.

Oferta oraz wymagane załączniki powinny być podpisane (czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią osoby podpisującej dokument), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.2.1. 

7. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
7.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7.2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną, łącznie dla zadania nr 1 i zadania nr 2.

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena powinna obejmować wszystkie składniki wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wszystkie czynności dodatkowe sugerowane przez Zamawiającego.

9. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 19.10.2017 r. do godziny 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

10. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
10.1. Z uwagi na konieczność zatwierdzenia wyboru Wykonawcy przez Radę Nadzorczą i związany z tym wydłużony czas prowadzonego postępowania po otwarciu ofert, termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
10.2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 Regulaminu.
10.3. Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 Regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 Regulaminu.

11. SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.

12. OSOBY DO KONTAKTU:
   w sprawach formalnych:
   Jan Stankiewicz tel. 94 347 44 43; e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl  
   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.

   w sprawach merytorycznych:
   Elżbieta Wiatr tel. 94 347 44 34; e-mail: elzbieta.wiatr@meckoszalin.pl
   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.

13. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Projekt umowy wraz z załącznikami - załącznik nr 2.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór druku) - załącznik nr 3.
Wykaz wykonanych przez Wykonawcę badań sprawozdań finansowych (wzór druku) - załącznik nr 4.
Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie - załącznik nr 5.
Wykaz wykonanych przez osoby, które będą wykonywały zamówienie badań sprawozdań finansowych (wzór druku) - załącznik nr 6.
Deklaracja dyspozycyjności (wzór druku) - załącznik nr 7.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

CZŁONEK Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju
Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 28.09.2017 r.

Załączniki:

 • Załącznik_nr_1_Formularz_ofertowy1.doc
  (79.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_14.pdf
  (61.16 KB)
 • Załącznik_nr_1_do_umowy-harmonogram_2017.doc
  (35.5 KB)
 • Załącznik_nr_2_do_umowy-harmonogram_2018.doc
  (35.5 KB)
 • Załącznik_nr_3_do_umowy_-oświadczenie_kierownika_jednostki.doc
  (30.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_10.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_usług_.doc
  (110 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_6.doc
  (102 KB)
 • Załącznik_nr_6._Wykaz_badań_spraw_._finans_os_._wskazanych_przez_Wykonawcę_.doc
  (113.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Deklaracja_dyspozycyjności_1.doc
  (97.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.