Modernizacja kotła z obmurzem ciężkim typu WR 25 nr 5 zainstalowanego w Kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW.

2017-09-21 13:29:55
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Wykonawstwo kotłowni

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 69/MR-4/PT/2017/NU/PP

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotła z obmurzem ciężkim typu WR 25 nr 5 zainstalowanego w Kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW.

Prace związane z modernizacją kotła z obmurzem ciężkim typu WR 25 nr 5 zainstalowanego w Kotłowni DPM ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie na kocioł w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej 11,63 MW, obejmują:
1.1. Dokumentację projektową dla inwestycji pod nazwą modernizacja kotła WR 25 nr 5 na Kotłowni DPM w Koszalinie w technologii ścian szczelnych, składającą się z części określonych w pkt IV PFU (programu funkcjonalno-użytkowego).
1.2.  Opracowanie planu BIOZ.
1.3.  Wykonanie modernizacji kotła wraz z dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym, zgodnie z opracowanym projektem wykonawczym kotła.
1.3.1. Wymagane parametry kotła po modernizacji:

a) wydajność cieplna nominalna (moc znamionowa): 11,63 MW
b) wydajność cieplna minimalna: 5 MW
c) wydajność cieplna maksymalna (chwilowa): 14,8 MW
d) ciśnienie obliczeniowe (dopuszczalne): 2,5MPa
e) ciśnienie wody robocze (max): 2,0 MPa
f) temperatura wody zasilającej (na wlocie do kotła): 70oC
(stała temperatura zasilania)
g) temperatura wody wylotowej z kotła (max): 150oC
h) temperatura spalin za ekonomizerem:  115oC - 140oC 
i) zawartość O2 w spalinach wylotowych: 5 - 10 %
j) opory hydrodynamiczne po stronie wody (max): 0,12 MPa
k) sprawność cieplna gwarantowana dla trzech obciążeń 50%, 80%, 100%
   w odniesieniu do wydajności nominalnej 11,63 MW: ≥ 85%
l) spełnienie standardów emisyjnych w całym zakresie pracy kotła.
m) wielkość emisji zanieczyszczeń w spalinach, zgodne z zobowiązującymi standardami
    emisji   dla miału  (przy zawartości tlenu 6% w spalinach) tj.:
tlenki azotu NOx (za kotłem)                    <     400 mg/mu3
dwutlenek siarki SO2 (za kotłem)             <    1500 mg/mu3
pył (za instalacją odpylania)                     <     400 mg/mu3
1.4.  Inne czynności określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kody CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe.
45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych.
45331110-0 - Instalowanie kotłów.
45320000-6 - Roboty izolacyjne.
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Wykonawca może dokonać wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym umówieniu się z osobami wyznaczonymi w pkt 12 ppkt 2.

2.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

2.3. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, wykonawca powinien wskazać w formularzu oferty nazwy (firmy) podwykonawców oraz zakresy prac, jakie będą wykonywane przez podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

2.4. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą w trakcie realizacji zamówienia wykonywały czynności programowania systemu automatyki, były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę, jeżeli przedmiot zamówienia w zakresie automatyki będzie wykonywany przy udziale podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) przez cały okres realizacji zamówienia.

3. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

3.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
3.2. Spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
b) zdolności technicznej lub zawodowej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
3.2.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wytwarzania kotłów wodnych lub elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, oraz uprawnienia do napraw i modernizacji kotłów wodnych wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego.
 3.2.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że:
a. Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 2 kotły typu OR lub WR w technologii ścian szczelnych o wydajności nominalnej,  co najmniej 10 MW i osiągnięciu co najmniej 85 procentowej sprawności kotła dla wydajności nominalnej, każdy z kotłów.
b. Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa systemy sterowania kotłów o wydajności nominalnej, co najmniej 10 MW, każdy z kotłów.
c. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zaprojektuje kocioł, posiadającą doświadczenie w projektowaniu, co najmniej dwóch kotłów WR lub OR w technologii ścian szczelnych.
d.  Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
e. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub modernizacji
co najmniej dwóch kotłów WR lub OR w technologii ścian szczelnych.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
f. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema osobami, które będą przy realizacji zamówienia wykonywały czynności programowania systemu automatyki kotła, posiadającymi doświadczenie w realizacji, co najmniej dwóch takich systemów.
g. Posiada profesjonalną linię do produkcji ścian szczelnych i części ciśnieniowych kotłów oraz oświadczy, że dostarczona część ciśnieniowa będzie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi UDT lub posiada oświadczenie wystawione przez producenta kotłów, posiadającego profesjonalną linię produkcyjną, potwierdzające, że zostanie przez niego dostarczona część ciśnieniowa kotła zgodnie z warunkami technicznymi UDT, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.
3.2.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości, co najmniej 600 000,00 zł.

W przypadku, gdy Wykonawca zgodnie z pkt 2.3 zadeklaruje wykonanie automatyki kotła przy udziale podwykonawcy, Wykonawca powinien wykazać, że ten podwykonawca spełnia warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 3.2.2. litera b, a także dysponuje osobami, o których mowa w pkt 3.2.2. litera f oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu. W tej sytuacji wykonawca nie musi bezpośrednio spełniać warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt  3.2.2. litera b i f. W przypadku, gdy automatyka kotła będzie wykonywana przy udziale podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca we własnym oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia zamieścił  odpowiednio informacje o spełnieniu warunków określonych w pkt 3.2.2 litera b i f przez podwykonawcę oraz braku podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 4.

4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
4.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
4.3. Zaświadczenie wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego, potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wytwarzania kotłów wodnych lub elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz uprawnienia do napraw i modernizacji kotłów wodnych.
4.4. Wykazy robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju (dokładny opis robót zawierający wszystkie elementy niezbędne dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 3.2.2. litera a) i b), daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Potwierdzenie uzyskania sprawności kotła (warunek z pkt 3.2.2. litera a) może wynikać z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót wskazanych w wykazie dołączonym do oferty lub z odrębnego dokumentu potwierdzającego uzyskanie sprawności kotła wykonanego w ramach robót wykazanych w przedmiotowym wykazie.
4.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniających wymagania z pkt 3.2.2 litera c), d), e) i f) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia (w przypadku projektanta, który będzie projektował kocioł, wskazać wykonane przez niego projekty kotłów WR lub OR w technologii ścian szczelnych, w przypadku kierownika robót wskazać zadania związane z budową lub modernizacją kotła WR lub OR w technologii ścian szczelnych, przy realizacji których pełnił funkcję kierownika robót, w przypadku programistów wskazać, przy jakich zadaniach wykonywali czynności programowania systemów automatyki kotła), a także zakresu wykonywanych przez nich czynności ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
4.6. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada profesjonalną linię do produkcji ścian szczelnych i części ciśnieniowych kotłów, oraz że dostarczona część ciśnieniowa będzie wykonana zgodnie
z warunkami technicznymi UDT lub oświadczenie wystawione przez producenta kotłów, posiadającego profesjonalną linię produkcyjną, potwierdzające, że zostanie przez niego dostarczona część ciśnieniowa kotła zgodnie z warunkami technicznymi UDT, na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania.
4.7. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, nie mniejszych niż wymagane w pkt 3.2.3, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.8. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt 3.2.3, zamawiający do obliczenia wartości sytuacji ekonomicznej i finansowej przyjmie średni kurs wymiany stosowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia na własnej stronie internetowej.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 4.2 i 4.8 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

4a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, do oferty należy dołączyć:
4a1. Szczegółowy rzeczowy zakres robót.
4a2. Gwarantowane parametry kotła po modernizacji.

5. Zawartość oferty.
5.1. W skład oferty powinien wchodzić:
5.1.1. Formularz oferty.
5.2. Do oferty należy dołączyć:
5.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
5.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 4 i 4a.

6. Termin wykonania zamówienia.
6.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.
6.2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. uzgodnionego z Zamawiającym projektu wykonawczego kotła oraz projektu organizacji placu budowy, a także  STWIOR (specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), i kosztorysu wykonawczego w terminie do 60 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
6.3. Zakończenie demontażu kotła: w terminie do 45 dni, licząc od dnia podpisania umowy.
6.4. Zakończenie montażu całości części ciśnieniowej kotła, pokładu rusztu, skrzyni podmuchowej, przeprowadzenie próby ciśnieniowej  kotła i  dokonanie odbioru części ciśnieniowej kotła przez UDT: do dnia 15.04.2018r.
6.5. Zakończenie  robót montażowych (wszystkie branże), zakończenie niezbędnych prób i odbiorów, odbiór kotła przez UDT, uruchomienie i przekazanie kotła do rozruchu próbnego:                                do dnia 30.05.2018 r.
6.6. Rozruch próbny kotła.
Rozruch próbny kotła zostanie przeprowadzony w terminie uzależnionym od zewnętrznych warunków atmosferycznych umożliwiających prace kotła przy założonych obciążeniach cieplnych.
W trakcie rozruchu próbnego zostaną:
a) włączony budowany kocioł do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni przez niezależny podmiot wybrany przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zlecenia,
b) przeprowadzone pomiary energetyczne kotła oraz pomiary stężeń zawartości pyłowo - gazowych w spalinach przez niezależny podmiot na zlecenie Zamawiającego,
c) weryfikacja poprawności działania poszczególnych instalacji i urządzeń kotła, układów automatycznej regulacji i zdalnego sterowania oraz wizualizacji pracy kotła.
O rozpoczęciu rozruchu próbnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 - dniowym wyprzedzeniem. Brak udziału Wykonawcy kotła nie wstrzymuje tej czynności. 
6.7. Zakończenie terminu realizacji umowy wraz z przekazaniem kotła do użytkowania (odbiór końcowy) nastąpi po podłączeniu budowanego kotła do istniejącego systemu nadrzędnego kotłowni oraz wykonaniu pomiarów energetycznych kotła oraz pomiarów stężeń zawartości pyłowo - gazowych w spalinach przez niezależny podmiot i sprawdzeniu spełnienia wymogów technologicznych określonych w SIWZ:  do  dnia 30.07.2018 r.

7. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
7.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.
7.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.

8. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie, przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości 10 % całkowitej ceny ofertowej brutto.
9.2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych.
9.3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
9.4. Po upływie terminów ustalonych na usunięcie wad przedmiotu umowy i ponownym bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich usunięcie z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.
9.5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank MILLENNIUM S.A. Nr 21116022020000000061750529.
9.6. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądze należy wnieść w oryginale.
9.7. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające
do zapłaty kwoty z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
9.8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
9.9. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie 9.2.
9.10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
9.11. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane.

10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.meckoszalin.pl.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 16.10.2017 r. do godziny 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat
- pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.

10. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.10.2017 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
11. Termin związania ofertą.
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

12. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:

                      Jan Stankiewicz, tel. 94 347 44 43;
                      e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl  
                      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2) w sprawach technicznych:
               a)    branża technologiczna i budowlana:
                      Adam Mielniczek, tel. 94 347 44 61 lub tel. kom. 607 351 691;
                      e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
                      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
               b)    Marek Drzał, tel. 94 347 45 53 lub tel. kom. 693 541 164;
                      e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
                      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
b)   branża elektryczna i automatyki:
                       Henryk Pielesiak, tel. 94 347 45 10 lub tel. kom. 605 446 636,
                       e- mail: henryk.pielesiak@meckoszalin.pl
                       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 11:00.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. „Przetargi”.

CZŁONEK Zarządu
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 21.09.2017 r.

Załączniki:

 • 3._UWAGA_Ważna_informacja_do_Wykonawców_.pdf
  (1517.16 KB)
 • załącznik_nr_3._Formularz_ofertowy_po_zmianie_.doc
  (87 KB)
 • Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_przetargu1.pdf
  (537.91 KB)
 • 2._UWAGA_Ważna_informacja_do_Wykonawców_.pdf
  (1410.56 KB)
 • UWAGA_Ważna_informacja_do_Wykonawców.pdf
  (1491.31 KB)
 • SIWZ36.pdf
  (215.45 KB)
 • Załącznik_nr_1._Program_Funkcjonalno-Użytkowy_.pdf
  (158.52 KB)
 • Załącznik_nr_2._Wytyczne_do_systemu_automatyki_kotła_WR_25_nr_5_DPM_.pdf
  (46.2 KB)
 • załącznik_nr_3._Formularz_ofertowy_.doc
  (86.5 KB)
 • załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_w_postepowaniu_.doc
  (105 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_robót_budowlanych_2.doc
  (105.5 KB)
 • Załącznik_nr_5a._Wykaz_robót_budowlanych_.doc
  (105.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Informacja_o_potencjale_kadrowym_.doc
  (119.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Dysponowanie_potencjałem_technicznym_.doc
  (61.5 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Dysponowanie_potencjałem_technicznym_.doc
  (61.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._Oświadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia_wykonawcy_.doc
  (75.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Projekt_umowy_.pdf
  (126.95 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.