Informacje o MEC


Miejska Energetyka Cieplna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła.

Swoje usługi świadczy na terenie miasta Koszalina, zaspokajając około 60% potrzeb cieplnych wszystkich obiektów zlokalizowanych w mieście, oraz w Sianowie, gdzie zabezpiecza około jedną czwartą zapotrzebowania na energię cieplną.System ciepłowniczy Miejskiej Energetyki Cieplnej spółki z o. o. w Koszalinie to:
 • infrastruktura przesyłu i dystrybucji ciepła licząca 113,4 km sieci cieplnej (70% to sieć preizolowana),
 • 760 węzłów cieplnych,
 • dwie kotłownie DPM i FUB o łącznej mocy zainstalowanej 174,43 MW, wytwarzające ciepło dla wspólnej sieci,
 • dwie lokalne kotłownie gazowe o łącznej mocy zainstalowanej 0,3 MW,
 • MEC Koszalin eksploatuje również kotłownię osiedlową w Sianowie o mocy zainstalowanej 4,7 MW oraz kotłownię gazową o mocy 0,5 MW,
 • 134 MW mocy zamówionej,
 • ponad 1 mln GJ energii cieplnej sprzedawanej w ciągu roku.

Podstawowym przedmiotem działania Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie jest:
 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplej,
 • budowa, rozbudowa, modernizacja i remonty sieci ciepłowniczej oraz urządzeń energetycznych oraz ich eksploatacja,
 • prowadzenie działalności usługowej inwestycyjnej oraz świadczenie usług doradczych, konsultacyjnych i inżynierskich w zakresie ciepłownictwa.

Ponadto laboratorium Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie świadczy usługi w zakresie:
 • badań chemicznych jakości wody kotłowej,
 • analiz paliw stałych - miał, węgiel, koks (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • analiz biopaliw stałych - zrębki drzewne, wierzba energetyczna, brykiet ze słomy (wartość opałowa, popiół, siarka),
 • oznaczania zawartości części palnych w żużlu,
 • pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy - kotłownie (hałas, oświetlenie, zapylenie, stężenie CO, CO2, SO2).

Procentowy udział ciepła wytworzonego w źródłach Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Koszalinie w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w roku 2016 wynosi:
 • dla ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii 0%,
 • dla ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów 0%,
 • dla ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych 0%.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.