Ogłoszenie o przetarg na najem lokalu użytkowego w Sianowie

09-07-2018
Wiadomość dodana przez Marcin Ciania
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie.
1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 73m2 położonego w budynku węzła cieplnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 (działka nr 393/2, obręb 7). Lokal przeznaczony jest do najmu na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 7,00 zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie, naliczany z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zamontować licznik energii elektrycznej MID RS-485 Modbus do przesyłania zdalnego odczytów oraz wodomierz i regulować te należności według wskazań liczników i obowiązujących cen. Poza czynszem za najem Najemca ponosić będzie koszty ogrzewania według umowy zawartej z MEC Spółka
z o.o. w Koszalinie oraz zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz nieczystości.
3. Termin przetargu 3 września 2018r. o godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Udział w przetargu:
Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 3 września 2018r. do godz. 12:30 na adres - Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, sekretariat pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem nieruchomości – lokal użytkowy w Sianowie”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) proponowaną wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) datę sporządzenia oferty;
5) Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania ofertowego.
Oferent, który wygra przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
5. Kryteria wyboru oferty:
Najwyższa proponowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu.
W przypadku złożenia ofert z takimi samymi warunkami – taka sama oferowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zaprosi wybranych oferentów do złożenia dodatkowych ofert.
6. Informacje dodatkowe:
1) Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
2) Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie spółki pokój nr 38 lub telefonicznie pod numerem 94 34 74 448.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania ofertowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym najemcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym najemcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e.      marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń-- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierska, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego najemcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.         prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub  za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką..
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 
Regulamin
przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie.
§1
Przedmiot przetargu stanowi najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 73m2 położonego w budynku węzła cieplnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 (działka nr 393/2, obręb 7) stanowiącą własność MEC Spółka z o.o. w Koszalinie. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejowym w Koszalinie Księga Wieczysta Nr KO1K/00081360/6.
§2
1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, w dniu 3 września 2018r. o godz.13:00 w siedzibie MEC Spółka z o.o., świetlica I piętro.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Poleceniem Służbowym Prezesa Zarządu Spółki Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.
§3
1. Nieruchomość – lokal użytkowy dotychczas był wykorzystywany jako zakład odzieżowy.
2. Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
§4
1. Cena najmu nieruchomości została określona na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości oraz badania rynku nieruchomości w Sianowie.
2. Cena wywoławcza za najem nieruchomości wynosi 7,00 zł/m2 .
§5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami Komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.
§6
Ogłoszenie o przetargu na wymienioną w §1 nieruchomość zostało zamieszczone na stronie internetowej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na drzwiach tej nieruchomości.
§7
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) proponowaną wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) datę sporządzenia oferty;
5) Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb postępowania ofertowego.
Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 3 września 2018r. do godz. 12:30 na adres - Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, sekretariat pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem nieruchomości – lokal użytkowy
w Sianowie”.
§8
1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
3. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg i przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu.
4. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami
i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty.
5. Komisja przetargowa w części niejawnej weryfikuje oferty i sporządza protokół, który przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Spółki MEC Koszalin.
6. Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.
§9
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom przetargu;
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
3) nie zawierają danych określonych w §7 lub dane te są niekompletne.
§10
Przy wyborze oferty Komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.
§11
W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub nie wybiera żadnej z nich w przypadku:
1) złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty;
2) Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa w pkt.1 o terminie dodatkowego przetargu;
3) w dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
4) postąpienie nie może być niższe niż 0,50 zł.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
§12
Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zamknięcia przetargu.
§13
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
§14
Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
§15
1. Cena osiągnięta w przetargu, pomnożona przez powierzchnię lokalu będzie stanowić czynsz miesięczny netto najmu lokalu.
2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za najem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
§16
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
§17
Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.
 
Koszalin, dnia 4 lipca 2018r.                 

Zatwierdzam:
Członek Zarządu
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.