Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

26-03-2018
Wiadomość dodana przez Marcin Ciania
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie.
1. Przedmiot przetargu:
Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 73 m2 położonego w budynku węzła cieplnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 (działka nr 393/2, obręb 7). Lokal przeznaczony jest do najmu na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności. Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
 
2. Wysokość opłaty z tytułu najmu:
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1m2 powierzchni wynosi 9,00 zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie, naliczany z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Waloryzacja czynszu w okresach corocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zamontować licznik energii elektrycznej MID RS-485 Modbus do przesyłania zdalnego odczytów oraz wodomierz i regulować te należności według wskazań liczników i obowiązujących cen. Poza czynszem za najem Najemca ponosić będzie koszty ogrzewania według umowy zawartej z MEC Spółka
z o.o. w Koszalinie oraz zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowę na wywóz nieczystości.
 
3. Termin przetargu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 13:00. Otwarcie ofert jest jawne.
 
4. Udział w przetargu:
Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 12:30 na adres - Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, sekretariat pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem nieruchomości – lokal użytkowy w Sianowie”.
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) proponowaną wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) datę sporządzenia oferty.
Oferent, który wygra przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu, terminie i miejscu zawarcia umowy.
 
5. Kryteria wyboru oferty:
Najwyższa proponowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu.
W przypadku złożenia ofert z takimi samymi warunkami – taka sama oferowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zaprosi wybranych oferentów do złożenia dodatkowych ofert.
 
6. Informacje dodatkowe:
1) Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
2) Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu.
3) Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie spółki pokój nr 38 lub telefonicznie pod numerem 94 34 74 448.
 
Regulamin
pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na najem nieruchomości – lokalu użytkowego położonego przy ul. Słowackiego 15 w Sianowie.
§1
Przedmiot przetargu stanowi najem nieruchomości – lokalu użytkowego o powierzchni 73m2 położonego w budynku węzła cieplnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 15 (działka nr 393/2, obręb 7) stanowiącą własność MEC Spółka z o.o. w Koszalinie. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejowym w Koszalinie Księga Wieczysta Nr KO1K/00081360/6.
§2
1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego, w dniu 27 kwietnia 2018r. o godz.13:00 w siedzibie MEC Spółka z o.o., świetlica I piętro.
2. Przetarg przeprowadzi Komisja powołana Poleceniem Służbowym Prezesa Zarządu Spółki Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie.
§3
1. Nieruchomość – lokal użytkowy dotychczas był wykorzystywany jako zakład odzieżowy.
2. Nieruchomość jest wolna od długów, ciężarów i roszczeń osób trzecich.
§4
1. Cena najmu nieruchomości została określona na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości oraz badania rynku nieruchomości w Sianowie.
2. Cena wywoławcza za najem nieruchomości wynosi 9,00 zł/m2 .
§5
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają członkami Komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji przetargowej.
§6
Ogłoszenie o przetargu na wymienioną w §1 nieruchomość zostało zamieszczone na stronie internetowej MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz na drzwiach tej nieruchomości.
§7
Pisemna oferta powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna;
2) proponowaną wysokość czynszu za najem 1m2 powierzchni lokalu;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) datę sporządzenia oferty.
Oferty należy przesyłać lub składać do dnia 27 kwietnia 2018r. do godz. 12:30 na adres - Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, sekretariat pokój nr 10, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na najem nieruchomości – lokal użytkowy w Sianowie”.
§8
1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
2. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
3. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej Przewodniczący Komisji otwiera przetarg i przekazuje informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu.
4. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami
i sprawdza ich kompletność oraz tożsamość osób, które złożyły oferty.
5. Komisja przetargowa w części niejawnej weryfikuje oferty i sporządza protokół, który przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Spółki MEC Koszalin.
6. Zatwierdzony protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.
§9
Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej jeżeli:
1) nie odpowiadają warunkom przetargu;
2) zostały złożone po wyznaczonym terminie;
3) nie zawierają danych określonych w §7 lub dane te są niekompletne.
§10
Przy wyborze oferty Komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę.
§11
W części niejawnej przetargu Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub nie wybiera żadnej z nich w przypadku:
1) złożenia równorzędnych ofert, Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty;
2) Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa w pkt.1 o terminie dodatkowego przetargu;
3) w dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;
4) postąpienie nie może być niższe niż 0,50 zł.
Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 §12
Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia zamknięcia przetargu.
 
§13
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
§14
Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadomi osobę ustaloną jako najemcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy najmu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
§15
1. Cena osiągnięta w przetargu, pomnożona przez powierzchnię lokalu będzie stanowić czynsz miesięczny netto najmu lokalu.
2. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu za najem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
§16
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
§17
Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego regulaminu.
 
Koszalin, dnia 17 kwietnia 2018 r.                 

atwierdzam:
Prezes Zarządu
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.